About Us

บริษัท อุตสาหกรรม Oven Seals เราก่อตั้ง ดำเนินการพัฒนา เพื่อให้ทันต่อยุคปัจจุบัน ที่ต้องการสินค้าคุณภาพ และผู้ผลิตที่รวดเร็วในการผลิตชิ้นงาน เราซึ่งเป็นอุตสาหกรรมการผลิตได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์มากมาย พร้อมพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เราจึงมีความเชี่ยวชาญเฉพาะ เรื่องงาน ยางซีลตู้อบ ที่ทำด้วยวัตถุดิบยางธรรมชาติ เหล็ก พลาสติกวิศวกรรม งานเหล็ก  งานผลิตด้วยระบบการสังเคราะห์เพื่อสร้างยางชนิดพิเศษ ทำให้ได้ประสิทธิผลสูงสุดต่อลูกค้า   เมื่อครั้ง เริ่มผลิตอุตสาหกรรมงานผลิต ซีลเครื่องอบ เพื่อการใช้งานสำหรับอุตสาหกรรมการทำงาน เพื่อสนองความต้องการ ที่ต้องพบสภาวะแวดล้อมหลากหลายรูปแบบ เช่น น้ำมัน ความร้อน Continue Reading